July 2022
28Jun

ลูกสาวของแผ่นดิน รวมพลังสร้างสังคมไทยใสสะอาด รุ่นที่ ๖ จังหวัดสงขลา

โครงการ 'ลูกสาวของแผ่นดิน รวมพลังสร้างสังคมไทยใสสะอาด' รุ่นที่ ๖ จังหวัดสงขลา                      เมื่อวันที่ ๑๐ -๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

Read

01Feb

โครงการอบรมหลักสูตร "ทักษะการเป็นผู้จัดโครงการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท" จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โครงการอบรมหลักสูตร 'ทักษะการเป็นผู้จัดโครงการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท' ในวันที่ 1 – 3 กุมภาพันธ์ 2565 มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาดได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Read

24Jan

โครงการอบรมหลักสูตร "ทักษะการเป็นผู้จัดโครงการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท" จังหวัดสุราษฏร์ธานี

โครงการอบรมหลักสูตร 'ทักษะการเป็นผู้จัดโครงการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท' ในวันที่ 24 - 26 มกราคม 2565 มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Read

19Jan

โครงการอบรมหลักสูตร "ทักษะการเป็นผู้จัดโครงการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท" สำหรับครู บุคลากรของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน

โครงการอบรมหลักสูตร 'ทักษะการเป็นผู้จัดโครงการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท' เมื่อวันที่ 17 - 19 มกราคม 2565 มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาดร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดโครงการอบรมหลักสูตร "

Read

06Jan

มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาดเข้าพบท่านสุเมธ เพื่อสวัสดีปีใหม่ 2565

มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาดเข้าพบดร.สุเมธ เพื่อสวัสดีปีใหม่ 2565 เมื่อวันพุธที่ 5 มกราคม 2565 คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ ประธานกรรมการมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาดพร้อมด้วยกรรมการมูลนิธิฯ และเลขาธิการ ก.พ.

Read

16Dec

โครงการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี

โครงการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี ระหว่างวันที่ 16 - 17 ธันวาคม 2564 เมื่อวันที่ 16 - 17 ธันวาคม 2564 มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ร่วมกับศูนย์พัฒนา ส่งเสริม

Read

14Dec

งาน “Anti-Corruption Awards 2021” ส่งเสริมการต้านคอร์รัปชั่นประจำปี ๒๕๖๔

รับรางวัล “Anti-Corruption Awards 2021” ส่งเสริมการต้านคอร์รัปชั่นประจำปี ๒๕๖๔  เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ ได้มอบหมายให้ พล.ต.อ. ปัญญา มาเม่น เข้าร่วมโครงการมอบรางวัล

Read

08Oct

ประกาศผลคลิปวีดิโอสั้น เรื่อง ประกวดคลิปวิดีโอสั้น “สื่อสร้างสรรค์เพื่อประเทศไทยใสสะอาด”

             ตามที่ มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ได้ประกาศ ประกวดคลิปวิดีโอสั้น “สื่อสร้างสรรค์เพื่อประเทศไทยใสสะอาด” ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2564

Read

17Aug

โครงการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ประจำปีการศึกษา 2564

           มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมจัดดำเนินการโครงการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนานักเรียน/นักศึกษา

Read

15Jul

โครงการประกวดคลิปวีดิโอสั้น “สื่อสร้างสรรค์เพื่อประเทศไทยใสสะอาด”

              ด้วยมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด โดยคณะกรรมการด้านการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในสังคมไทย

Read

08Jul

โครงการพัฒนากรอบแนวคิดและแนวทางการใช้ประโยชน์จากสื่อออนไลน์ในการปลูกจิตสำนึกให้ประเทศไทยใสสะอาด

เมื่อวันที่ 21 - 25 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมามูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) และมหาวิทยาลัยมหิดล

Read

14Sep

วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2563

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันจัด Live Event ที่จะทำให้เห็นอนาคตของการจับตาการทุจริต ที่จะง่ายขึ้นกว่าเดิม เพียงมีอาวุธอย่าง ‘ข้อมูล’ มาช่วยทำความเข้าใจพบกันในงาน #วันต่อต้านคอร์รัปชัน2563 “

Read

26Dec

มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด กราบขอพรปีสวัสดีปีใหม่ ท่าน ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล

คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ ประธานกรรมการมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด  พร้อมคณะกรรมการมูลนิธิฯ เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ และข้าราชการ สำนักงาน ก.พ. เข้ากราบสวัสดีปีใหม่ท่าน ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล

Read

13Dec

โครงการ รวมพลังไทยใสสะอาด พ่อค้า แม่ค้าไทยใสสะอาด

โครงการรวมพลังไทยใสสะอาด " พ่อค้า แม่ค้าไทยใสสะอาด"            มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด

Read

21May

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อจังหวัด และประเทศไทยใสสะอาด จังหวัดสุราษฎร์ธานี

           มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ร่วมกับ สำนักงาน ก.พ. โดยศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม กระทรวงมหาดไทย และ จ. สุราษฎร์ธานี จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม

Read