รายละเอียด

 
 หลักการและเหตุผล
 
          ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ในปี 2564 โดยสัดส่วนของผู้สูงอายุเป็นร้อยละ 10 ของประชากรประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัยทำงานที่เป็นคนรุ่นใหม่ (อายุ25-35 ปี) คิดเป็นสัดส่วน 7:1 จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เป็นถึงช่องว่างระหว่างวัยของประเทศไทยการสื่อสารในแต่ละช่วงวัยถือเป็นหัวใจสำคัญให้การส่งผ่านเนื้อหาสาระในการปลูกจิตสำนึก โดยจำเป็นต้องมีความเข้าใจในธรรมชาติ และเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารของแต่ละช่วงวัย เพื่อก่อให้เกิดการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ตรงเป้ าหมาย และตอบโจทย์ในการปลูกจิตสำนึก ค่านิยมและวัฒนธรรมอันดีของไทย
 
          ในการนี้ คณะกรรมการฯ จึงได้จัดทำข้อเสนอโครงการพัฒนากรอบแนวคิดและแนวทางการใช้ประโยชน์จากสื่อออนไลน์ในการปลูกจิตสำนึกให้ประเทศไทยใสสะอาด เพื่อเป็นการบูรณาการเนื้อหาสาระของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งผ่านไปยังช่วงวัยต่าง ๆ ด้วยวิธีการและท่วงทำนองที่เหมาะสม เพื่อก่อให้เกิดการส่งต่อค่านิยมจากรุ่นสู่รุ่น และนำประเทศไทยไปสู่ “เมืองไทยใสสะอาด” ของทุกคน

 

 
จุดประสงค์
 
         1.พิจารณาหาแนวทางการใช้ประโยชน์จากสื่อสังคมออนไลน์เพื่อเป็นเครื่องมือในการการปลูกจิตสำนึกค่านิยมและวัฒนธรรมอันดีของไทย
          2. สร้างความร่วมมือกับ ผู้ผลิตเนื้อหา และผู้ดูแลเครือข่ายความร่วมมือ
          3. ทดสอบการจัดกิจกรรม และเนื้อหาที่เหมาะสม ผ่านเครือข่ายความมือที่สร้างขึ้น
 
กิจกรรม
 
          1. กำหนดแนวทางการใช้ประโยชน์จากสื่อสังคมออนไลน์
          2.สร้างเครือข่ายกับผู้มีส่วนเกี่ยงข้องในระยะเริ่มต้น (ม.ค.- ธ.ค.64)
          3.ทดสอบการดำเนินการกิจกรรมตามแนวทางในระยะเริ่มต้น(ม.ค.-ธ.ค.64)
          4.ทดสอบการจัดเก็บข้อมูลผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 
กลุ่มเป้าหมาย
 
          1. Gen - Babyboom (อายุ 55 ปีขึ้นไป) 
          2. Gen - X (อายุ 40 - 55 ปี) 
          3. Gen - Y (อายุ 25 - 40 ปี) 
          4. Gen - Z และ Alpha (อายุ 25 ปีลงมา) 

 

 
วิธีการดำเนินการ
 
     1.การประชุมหารือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางการทำงานร่วมกัน
     2.การลงนามบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of understanding : MOU) ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
     3.สนับสนุนงบประมาณและความช่วยเหลือในการผลักดันกิจกรรม
     4.เผยแพร่เนื้อหาและลิงก์กิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

 

 
เครือข่ายเป้าหมาย
 
     1.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
     2.สำนั กงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
     3.โครงการภาษาอาเซียนออนไลน์
     4.โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน 250 แห่ง
     5.โครงการ Internet For Better Life (IFBL) / e-Commerce 4 ภาค
     6.ศูนย์คุณธรรม Moral Center Thailand

 

 
ความเสี่ยงและปัจจัยความสำเร็จ
 
     1. การบริหารจัดการให้เป็นไปตามแผน เนื่องมาจากโครงการนี้เป็นความร่วมมือกับกรรมการและทำงานในรูปแบบอาสาสมัคร จำเป็นต้องกระจายความเสี่ยงหรือจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับแผนของหน่วยงาน
     2. แนวทางการใช้ประโยชน์จากสื่อสังคมออนไลน์มีความหลากหลายในช่วงอายุ ทำให้มีความยากในการจัดการในเชิงประสิทธิภาพ จำเป็นต้องมีการรับฟั งความเห็นจากแต่ละช่วงวัย ผู้เชี่ยวชาญเชิงจิตวิทยา สังคม และการประเมินผลเพื่อปรับแนวทางให้เกิดประสิทธิภาพ
     3. การสร้างความยั่งยืนในระยะยาว ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของมูลนิธิเมืองไทยใจสะอาด จำเป็นต้องสร้างความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการดำเนินการของมูลนิธิในระยะยาว เช่น บุคลากร ช่องทางการสื่อสาร และงบประมาณ

 

เกี่ยวกับโครงการ

factadmin


Related Posts