ด้วยมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด โดยคณะกรรมการด้านการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในสังคมไทย เพื่อประเทศไทยใสสะอาด ได้จัดทำและดำเนินงานตามแผนส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในสังคมไทยเพื่อประเทศไทยใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีเป้าหมายเพื่อสร้างแนวร่วมในการต่อต้านทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทยในหน่วยงานสังกัดรัฐสภา ส่งเสริมและพัฒนาภาคีเครือข่ายเพื่อประเทศไทยใสสะอาดในทุกภาคส่วน และเฝ้าระวังการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทยเพื่อประเทศไทยใสสะอาด พร้อมทั้งได้ขยายเครือข่ายร่วมกับหน่วยงานสังกัดรัฐสภา โดยสร้างการมีส่วนร่วมจากบุคลากรในวงงานรัฐสภา และสื่อสารประชาสัมพันธ์ด้านความร่วมมือระหว่างมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาดกับหน่วยงานสังกัดรัฐสภา โดยจัดกิจกรรมการประกวดคลิปวิดีโอสั้น “สื่อสร้างสรรค์เพื่อประเทศไทยใสสะอาด” ขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในสังคมไทย ปลูกจิตสำนึกและสร้างแรงบันดาลใจให้บุคลากรในวงงานรัฐสภา ร่วมผลักดันและสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานสังกัดรัฐสภา โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

1. คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

1.1 ข้าราชการรัฐสภาสามัญ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการรัฐสภาทั่วไป พนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

1.2 บุคลากรของสถาบันพระปกเกล้า

1.3 ผู้ปฏิบัติงานให้สมาชิกรัฐสภา (ผู้ช่วยดำเนินงาน, ผู้ชำนาญการ, ผู้เชี่ยวชาญ ประจำตัวสมาชิก สภาผู้แทนราษฎร/ สมาชิกวุฒิสภา)

 

2. กติกาและรายละเอียดการส่งผลงานเข้าประกวด

2.1 คลิปวิดีโอมีเนื้อหาเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในสังคมไทย เพื่อประเทศไทยใสสะอาด

2.2 ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวดเป็นรายบุคคล โดยส่งผลงานได้คนละไม่เกิน 2 ผลงาน

2.3 ระยะเวลาเปิดรับผลงานเข้าประกวดตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2564

2.4 ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องลงชื่อ - สกุล และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ พร้อมส่งรายละเอียดผลงาน โดยกำหนดชื่อเรื่อง, โครงเรื่อง, แนวคิด/แรงบันดาลใจ ,ข้อมูลอ้างอิง (ถ้ามี) และความยาวของคลิปวิดีโอ ส่งในรูปแบบของเอกสารขนาด 1 หน้ากระดาษ A4

2.5 การผลิตคลิปวิดีโอ “สื่อสร้างสรรค์เพื่อประเทศไทยใสสะอาด” ต้องมีความยาวไม่เกิน ๓ นาที และต้องไม่น้อยกว่า 2 นาที และมีรูปแบบของไฟล์ Mp4 สามารถเปิดรับชมจากเครื่องคอมพิวเตอร์ได้

2.6 คลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวดไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอ เทคนิคการถ่ายทำ และสามารถถ่ายทำได้โดยไม่จำกัดอุปกรณ์ อาทิ โทรศัพท์มือถือ กล้องถ่ายรูป กล้องวิดีโอ ฯลฯ

2.7 ต้องเป็นความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง และไม่เคยได้รับรางวัลใดมาก่อน โดยผู้ส่งผลงาน เข้าประกวดต้องรับรองผลงานของตนเอง ทั้งนี้ หากคณะกรรมการฯ ตรวจสอบพบว่า ผลงานดังกล่าวลอกหรือเลียนแบบมาจากผู้อื่น ขอสงวนสิทธิ์เรียกคืนรางวัลที่ได้รับ  

2.8 ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิปวิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา และการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

2.9 ผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นลิขสิทธิ์ของมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด มีสิทธิทำซ้ำ และเผยแพร่ได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตจากเจ้าของผลงาน  

2.10 ผลงานส่งเข้าประกวดที่ไม่ได้รับรางวัล ถือเป็นลิขสิทธิ์ของผู้ส่งเข้าประกวด

 

3. การส่งผลงาน

 โดยผู้ส่งผลงานเข้าประกวดสามารถส่งผลงาน และรายละเอียดผลงานตามข้อ 2.4 ได้ ตามช่องทางดังนี้

3.1 ส่งผลงานในรูปแบบซีดี (CD) หรือ ดีวีดี (DVD) และรายละเอียดผลงานได้ทางไปรษณีย์ส่งถึงคณะกรรมการด้านการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในสังคมไทย เพื่อประเทศไทยใสสะอาด จัดประกวดคลิปวิดีโอสั้น “สื่อสร้างสรรค์เพื่อประเทศไทยใสสะอาด” มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด เลขที่ 47/101 ถนนติวานนท์  ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  11000 วงเล็บมุมซองว่า “ส่งประกวดคลิปวิดีโอฯ” โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์ ณ วันที่ส่งเป็นสำคัญ

3.2 ส่งผลงานโดยการนำเข้าข้อมูล (Upload file VDO) และส่งลิงค์ผลงานทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ e-mail : mail.fact2015@gmail.com และให้ลงชื่อเรื่องว่า “ส่งประกวดคลิปวิดีโอฯ” พร้อมแนบไฟล์ผลงาน และรายละเอียดผลงานตามข้อ 2.4 ส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ข้างต้น โดยพิจารณาจากไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับ ไม่เกินเวลา 24.00 นาฬิกา ของวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เท่านั้น

 

4. เงื่อนไขอื่นๆ

4.1 ประกาศผลการตัดสินและมอบรางวัล ในเดือนกันยายน 2564

4.2 ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องไม่พาดพิงหรือหมิ่นต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ตลอดจนบุคลากรหรือองค์กรใด อันจะทำให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคล

4.3 ผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นลิขสิทธิ์ของมูลนิธิประเทศใสสะอาด

4.4 ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของคลิปวิดีโอ ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิปวิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน

4.5 ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ด้วยตัวผู้ส่งผลงานเองต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดในเวทีอื่น ๆ และไม่เป็นผลงานที่เคยเผยแพร่ต่อสาธารณชนในรูปแบบสื่อการสอน CD/ DVD เว็บไซต์ สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ และอื่นๆ หากนำภาพหรือเนื้อหาบางส่วนมาร่วมประกวดอีกและคณะกรรมการสืบทราบจะถูกตัดสิทธิ์จากรางวัล และเรียกคืนรางวัลทันที

4.6 การตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

4.7 ผู้เป็นคณะกรรมการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าทางใด ไม่มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด

4.8 คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมประกวด หากตรวจสอบพบว่าผู้เข้าร่วมประกวดไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและกติกา    

4.9 ข้อมูลของผู้ส่งเข้าประกวด รวมถึงถ้อยคำที่แจ้งต่อคณะกรรมการต้องเป็นความจริงทุกประการ หากภายหลังคณะกรรมการทราบว่า ข้อความหรือถ้อยคำส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือทั้งหมดเป็นเท็จ ผลงานที่ส่งเข้าประกวดครั้งนี้จะถือเป็นโมฆะ

 

5. เกณฑ์การคัดเลือกและการให้คะแนน

คณะกรรมการตัดสินการประกวด จะพิจารณาการให้คะแนนดังนี้

5.1 คลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีเนื้อหาตรงกับวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนหัวข้อ "การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในสังคมไทย เพื่อประเทศไทยใสสะอาด"

5.2 ความสมบูรณ์ของเนื้อหา การกำหนดแนวคิด การวางโครงเรื่อง การถ่ายทอดมุมมองในการนำเสนอ และความน่าสนใจ ตรงประเด็นกับหัวข้อการประกวด

5.3 ความสมบูรณ์ทางเทคนิคในการผลิตคลิปวิดีโอ และความคิดสร้างสรรค์ วิธีการเล่าเรื่องการสื่อความหมาย และการลำดับภาพ

 

6. รางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวด

รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1รางวัล  เงินรางวัลจำนวน 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัลจำนวน 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด  

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด

รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล เงินรางวัล ๆ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด

ทั้งนี้ ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะได้รับเกียรติบัตร ในฐานะเป็นผู้ร่วม “ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในสังคมไทย เพื่อประเทศไทยใสสะอาด”

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียด

1. ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการด้านการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในสังคมไทย เพื่อประเทศไทยใสสะอาด หมายเลขโทรศัพท์ 02 547 1711 

2. E – mail address : mail.fact2015@gmail.com หรือดาวน์โหลดรายละเอียดจากเว็บไซต์มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด www.fact.or.th

 

รายละเอียดโครงการประกวดคลิปวีดิโอสั้น “สื่อสร้างสรรค์เพื่อประเทศไทยใสสะอาด”  

 

Date: Thursday, 15 July, 2021