รายชื่อคณะทำงานในโครงการของมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด

คณะกรรมการด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเยาวชน

 พระเกริกเกียรติ์  กิตติวโร  เอกพจน์  ที่ปรึกษากรรมการ
 นายสมชาย  เจริญอำนวยสุข ที่ปรึกษากรรมการ
 คุณหญิงทิพาวดี  เมฆสวรรค์ ประธาน
 นางจุรี  จิตวาทการ กรรมการ
 อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กรรมการ
 นางสร้อยทิพย์  ไตรสุทธิ์ กรรมการ
 นายพุธทรัพย์  มณีศรี กรรมการ
 นายภาส ภาสสัทธา กรรมการ
 นางอนุสรา จิตต์มิตรภาพ กรรมการ
 นางอัจฉรา  ภูริคุปต์ กรรมการ
 พ.อ.หญิง อัญพร หิญธีระนันท์ กรรมการ
 นางวาสนา  สุทธิเดชานัย กรรมการ
 นายวัชรมงคล  เบญจธนะฉัตร์ กรรมการ
 ผู้จัดการมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด กรรมการและเลขานุการ
 นางสาวศริญญา  สินธุ์เกษม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

คณะกรรมการด้านการเสริมสร้างธรรมาภิบาล เพื่อราชการใสสะอาด

 นายวิชัย  ศรีขวัญ  ประธานคณะอนุกรรมการ
 พลเอกนิวัตร  มีนะโยธิน รองประธานคณะอนุกรรมการ
 พล.ต.อ.ปัญญา มาเม่น  กรรมการ
 นายสมโภชน์  นพคุณ  กรรมการ
 รองเลขาธิการ ก.พ. ที่ได้รับมอบหมาย  กรรมการ
 รองปลัดกระทรวงมหาดไทยฝ่ายบริหาร  กรรมการ
 ผู้อำนวยการศูนย์จริยธรรม กระทรวงมหาดไทย กรรมการ
 ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สำนักงาน ก.พ. กรรมการ
 ผู้จัดการมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด กรรมการและเลขานุการ
 ผู้แทนศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สำนักงาน ก.พ. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 นางสาวศริญญา  สินธุ์เกษม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ