November 2018
05Nov

ประชาชนช่วยให้คอร์รัปชั่นลดลงได้

พุธทรัพย์ มณีศรี ประชาชนช่วยให้คอร์รัปชั่นลดลงได้           การทุจริตและประพฤติมิชอบหรือการคอร์รัปชั่นในประเทศไทยนั้น

Read

05Jun

จิตสำนึก "การต่อต้านคอร์รัปชัน"

 สุจินตนา ภาวสิทธิ์       สังคมไทยทุกวันนี้หากสังเกตกันให้ดี จะพบข่าวคอร์รัปชันหรือการทำงานที่ไม่มีความโปร่งใสของ  

Read

31May

ไทยใสสะอาดปราศจากคอรัปชั่นและยาเสพติด

ปาฐกถาพิเศษ“ประเทศไทยใสสะอาดปราศจากคอรัปชั่นและยาเสพติด”พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษวันจันทร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๔๔ณ อาคารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปีมหาดไทย วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง 

Read

08Oct

เมื่อข้าราชการสร้างประมวลจริยธรรม

พุธทรัพย์ มณีศรี          คำกล่าวที่ว่า “มองดูละครแล้วย้อนดูตัว” จากภาพยนตร์เรื่อง “ทาร์ซาน” ที่โด่งดังในอดีต

Read

08Oct

ความโปร่งใสและการป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชันในภาคราชการ

        สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

Read

08Oct

ภาครัฐและเอกชนร่วมต้านทุจริต : การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทเพื่อรวมพลังแผ่นดิน

โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุลประธานกรรมการมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาดในการสัมมนา “บทบาทภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขการคอร์รัปชัน”วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๗ เวลา ๐๙.๒๐–๑๐.๒๐ น.ณ ห้องประชุมกษัตริย์ศึก ๒ ชั้น ๔

Read

31May

องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย

สุจินตนา ภาวสิทธิ์ องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทยสังคมไทยทุกวันนี้หากสังเกตกันให้ดี จะพบข่าวคอร์รัปชันหรือการทำงานที่ไม่มีความโปร่งใสของ   ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนตามหน้าหนังสือพิมพ์

Read