ใสสะอาด ปราศจาก คอร์รัปชัน

ด้วยความตั้งใจแน่วแน่ที่จะปลูกจิตสำนึกให้คนไทย มีจริยธรรม มีคุณธรรม รังเกียจการทุจริต
ถือประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว

เป้าหมาย

สร้างอุดมการณ์ร่วมกัน โดยหาแนวร่วมจากเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และสื่อมวลชน ทั้งในด้าน...

Read more

ภารกิจและวัตถุประสงค์

การริเริ่ม “โครงการประเทศไทยใสสะอาด” ให้เป็นโครงการรณรงค์ให้คนไทย ทั่วประเทศหันมาให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณธรรม...

Read more

ที่มาของมูลนิธิ

เพื่อแก้ไขวิกฤตศรัทธาต่อสังคมไทย ในด้านปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน สำนักงาน ก.พ. จึงจัดตั้ง โครงการ...

Read more

รายงานประจำปี

รายงานการปฏิบัติงานของ มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด...

Read more

ข้อบังคับมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด

ข้อบังคับมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด....

Read more

ติดต่อมูลนิธิ

  • ที่อยู่ : 47/101 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
  • Email : mail.fact2015@gmail.com
  • โทร : 02-5471711 โทรสาร: 02-5471372
  • วันทำการ : จันทร์ - ศุกร์ : 8:30 - 16:30

ปลุกจิตสำนึก หยุดคอร์รัปชัน เพื่อประเทศไทยใสสะอาด

หยุดคอร์รัปชัน เพื่อประเทศไทยใสสะอาดด้วย เพื่อปลูกจิตสำนึกให้กับเยาวชน ในการต่อต้านการคอร์รัปชัน

บทความใสสะอาด / บทความคอรัปชั่น

ประชาชนช่วยให้คอร์รัปชั่นลดลงได้

พุธทรัพย์ มณีศรี ประชาชนช่วยให้คอร์รัปชั่นลดลงได้         ... Read more


จิตสำนึก "การต่อต้านคอร์รัปชัน"

 สุจินตนา ภาวสิทธิ์       สังคมไทยทุกวันนี้หากสังเกตกันให้ดี... Read more

อย่าให้ใครว่าไทย ขี้โกง ขี้โกง

มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ร่วมปลูกจิตสำนึกให้คนไทยมีจริยธรรม คุณธรรม ธรรมาภิบาล
ไม่ทุจริตคอร์รัปชัน และถือประโยชน์ประเทศชาติเป็นสำคัญ

Alt

ลูกสาวของแผ่นดิน

ปลูกจิตสำนึกให้สตรีและยุวสตรีประพฤติปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาท  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รายละเอียด

Alt

ราชการใสสะอาด

พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และร่วมกันรณรงค์แก้ปัญหาคอร์รัปชั่น เพื่อสร้างประเทศไทยใสสะอาด

รายละเอียด

Alt

เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท

เสริมสร้างจิตสำนึก ทัศนคติ และพฤติกรรม ให้ประพฤติปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาท คำนึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสำคัญ

รายละเอียด

โครงการสำคัญ

สร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบในสังคมไทย และหวังจะสร้างพลัง
ให้กับสังคมไทยในการลุกขึ้นมาร่วมสู่เพื่อให้ประเทศไทยใสสะอาด

องค์กรที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อองค์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสนับสนุนคนดี
และต่อต้านการกระทำมิชอบในวงการราชการ

เชิดชูเกียรติคุณ

ข้าราชการผู้ถือประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว
ร่วมประกาศเกียรติคุณบุคคลผู้มีความใสสะอาด และสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในสังคมไทย

เรามีคติว่าต้องเชื่อว่าต้องทำได้ แล้วเราก็จะทำได้ และถ้าเราไปอาศัยอยู่ที่ไหน เราต้องทำให้ที่นั่นเจริญ

พญ.ภัททิรา ทางรัตนสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี จังหวัด ปัตตานี

นอกวงเจรจาเราเที่ยวด้วยกันได้ แต่พอมานั่งเจรจา ต้องไม่เอาความเป็นเพื่อนมายอมอ่อนข้อให้ประเทศไทย

ม.ล.ณัฐสิทธิ์ ดิศกุล
นักวิชาการพาณิชย์ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์

ทุกๆ โบราณสถานคือหลักฐานของวัฒนธรรมของคนที่อยู่ในโลกนี้ มันบ่งบอกถึงรากเหง้าในอดีต

วสุ โปษยะนันทน์
สถาปนิก กลุ่มวิชาการอนุรักษ์โบราณสถาน กรมศิลปากร