Attention

โปรดอ่านคำแนะนำให้เข้าใจและเตรียมข้อมูลหลักฐานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้พร้อม ก่อนการแจ้งข้อมูล เช่น ไฟล์ภาพ คลิปเสียง คลิปวิดีโอ หรือไฟล์เอกสารหลักฐานต่างๆ ไฟล์ที่อนุญาตได้แก่ pdf doc docx zip jpg mp3 mp4 mov ขนาดไม่เกินไฟล์ละ 10 MB

การแจ้งเบาะแส

กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง เพื่อประโยชน์ในการสืบหาข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว
ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ


เข้าสู่หน้าแจ้งเบาะแส กลับไปหน้าหลัก ติดตามสถานะ

คำแนะนำในการแจ้งเบาะแส

  • กรอกรายละเอียดข้อมูลผู้แสดงพฤติกรรมการกระทำความผิด
  • ให้รายละเอียดการแสดงพฤติกรรมการกระทำความผิด ท่านสามารถแนบหลักฐานเป็นเอกสาร ภาพ เสียง หรือ คลิปวิดีโอ
  • กรอกรายละเอียดผู้ให้ข้อมูล โดยเราจะปกปิดข้อมูลส่วนนี้ไว้เป็นความลับ
  • รับหมายเลขอ้างอิงเพื่อติดตามสถานะ