header-FaCT

king

มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด

ด้วยความตั้งใจแน่วแน่ที่จะปลูกจิตสำนึกให้คนไทย มีจริยธรรม มีคุณธรรม รังเกียจการทุจริต ถือประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว รวมทั้งประกาศเกียรติคุณบุคคล และองค์กรที่มีความใสสะอาด และสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบในสังคมไทย และหวังจะสร้างพลังให้กับสังคมไทย ให้ลุกขึ้นมาร่วมสู่เพื่อให้ประเทศไทยใสสะอาด

ป้ายรณรงค์ร่วมกันต่อต้านการคอร์รัปชั่น "หยุดคอร์รัปชั่น เพื่อประเทศไทยใสสะอาด" ที่มอบให้กับ โรงเรียนต่างๆ ทั่วกรุงเทพฯ เพื่อปลุกจิตสำนึกให้กับเยาวชน หยุดการคอร์รัปชั่น

อ่านเพิ่มเติม...

 

ค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านคลองน้อย อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

อ่านเพิ่มเติม...

 

ชุมนุมคนดีที่ลำปาง 

การสัมมนาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อจังหวัดใสสะอาด โดยมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ร่วกับ สำนักงาน ก.พ.เพื่อส่งเสริมองค์กรจริยธรรมต้นแบบจังหวัดใสสะอาด สร้างความเข้มแข็งด้านคุณธรรม จริยธรรม ๘ จังหวัดภาคเหนือ โดยนายบุญเชิด  คิดเห็น ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางต้อนรับ และนายวิชัย ศรีขวัญ กรรมการมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาดเป็นประธาน ร่วมด้วยผู้แทน อกพ. จริยธรรมฯ นายจิระพงษ์ สิวายะวิโรจน์ นายสุวรรณ  ชนะสงคราม ที่ปรึกษากฎหมาย สกพ. รวมทั้งกรรมการและที่ปรึกษามูลนิธิฯ ร่วมงานหลายท่าน และผู้แทนคนดีจากทุกภาคส่วนกว่า ๔๐๐ คน เมื่อวันพุธที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๕ ณ ห้องเวียงแก้ว โรงแรมลำปางเวียงทอง อ. เมือง จ. ลำปางอาทิ นางเบญจวรรณ  สร่างนิทร น.พ.จักรธรรม ธรรมศักดิ์ นางชมนาด  พงษ์พนรัตน์ รวมทั้งคณะกรรมการจริยธรรมและหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจังหวัดต่างๆ

 

อ่านเพิ่มเติม...

 

มุมมองใสสะอาด

ดร. สุเมธ  ตันติเวชกุล ประธานกรรมการมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาดเป็นประธานและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “เสริมสร้างอย่างไร เพื่อลพบุรีใสสะอาด”  ในการสัมมนาเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเพื่อจังหวัดลพบุรีใสสะอาด จัดโดย สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับจังหวัดลพบุรี และมูลนิธิประเทศไทยสะอาด เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ โดยกล่าวถึงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมว่า การเป็นคนดี จะต้องมีลักษณะแบบผู้นำ ซึ่งการเป็นผู้นำที่ดีควรมีคุณสมบัติที่เปรียบได้กับสัตว์ ๓ ชนิด คือ “พญาอินทรีย์” ซึ่งเป็นสัตว์ที่มีสายตากว้างไกล บินสูง เปรียบได้กับผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ “เสือ” เป็นสัตว์ตัวใหญ่ มีพละกำลังและอิทธิฤทธิ์มาก แต่จะไม่แสดงออกมา จะแสดงออกมาก็ต่อเมื่อล่าเหยื่อ เปรียบได้กับผู้นำที่ต้องรู้จักการใช้อำนาจให้ถูกจังหวะและต้องมีความเด็ดขาด และ “กวาง” เป็นสัตว์ที่มีสายตาจ้องมองระวังศัตรู ทั้งที่รู้ว่าอยู่ใกล้ตลอดเวลา เช่นขณะเวลาที่เล็มหญ้าอยู่ใกล้สิงโต เปรียบเสมือนผู้นำที่ไม่ซุกกายอยู่ในห้อง แต่กล้าออกมารับรู้ และเผชิญกับปัญหา พร้อมที่จะแก้ปัญหาตลอดเวลา ทั้งนี้ ขอให้คนที่ทำความดี ขอให้เชื่อมั่นในสิ่งที่ทำว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้อง เพราะการทำความดี คือการทำหน้าที่ให้สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม และมีเครือข่ายเช่นเดียวกับที่จัดสัมมนาในวันนี้

อ่านเพิ่มเติม...

 

มูลนิธิฯ และ ก.พ. เตรียมแลกเปลี่ยนและรวมพลังคนดีสู่จังหวัดลำปาง

สำนักงาน ก.พ. และมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด เตรียมจัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อจังหวัดใสสะอาด ประกาศวาระ “จังหวัดลำปางใสสะอาด” เพื่อรวมพลังสร้างความเข้มแข็งด้านคุณธรรม จริยธรรมในทุกภาคส่วนของจังหวัดลำปาง โดย ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาดเป็นประธานการสัมมนาเปิดโครงการ ในวันพุธที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๘.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องเวียงแก้ว โรงแรมลำปางเวียงทอง อ. เมือง จ. ลำปาง

การจัดโครงการดังกล่าว เป็นความร่วมมือเพื่อส่งเสริมองค์กรจริยธรรมต้นแบบจังหวัดใสสะอาด ๒ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านบุคคล อาทิ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประพฤติตนในกรอบกฎหมาย วินัยและจริยธรรม และ ๒) ด้านภูมิทัศน์ การสร้างพื้นที่และภูมิทัศน์ที่สงบ ปราศจากแหล่งอบายมุขและสิ่งผิดกฎหมาย มุ่งให้ทุกภาคส่วนเกิดความตระหนักในการรวมพลังทำความดี และเป็นพลังต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ รวมทั้งเป็นการประสานเครือข่ายสร้างจังหวัดใสสะอาด อาทิ ผู้ตรวจการแผ่นดิน สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ปปช. ปปท. กกต. สภาหอการค้าไทย หอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด และ คณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัด สำหรับการสัมมนาเปิดโครงการจะมีประชาชน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนคนดีระดับจังหวัดและอำเภอ เยาวชน ครู ผู้ปกครอง ร่วมกันแสดงเจตนาสืบสานความดีและขยายเครือข่ายคนดี เพื่อสร้างจังหวัดลำปางใสสะอาดด้วย

จากภาพนายวิชัย ศรีขวัญ กรรมการมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด พร้อมคณะทำงานสำนักงาน ก.พ. ประชุมหารือร่วมกับนายบุญเชิด คิดเห็น ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เพื่อประสานความร่วมมือในการดำเนินการ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕

 
หนังสือการเสริมสร้างวินัย

วีดิทัศน์ แนะนำ


แหล่งรวมออนไลน์เกมส์
แบบบ้านสวย
ดูทีวีออนไลน์
โฆษณาฟรี
ตลาดฟังเพลงออนไลน์รับเขียนเกมส์รับทำเว็บไซต์แบบบ้าน