โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อจังหวัด และประเทศไทยใสสะอาด จังหวัดสุราษฎร์ธานี

           มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ร่วมกับ สำนักงาน ก.พ. โดยศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม กระทรวงมหาดไทย และ จ. สุราษฎร์ธานี จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อจังหวัดและประเทศไทยใสสะอาด เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมือง จ. สุราษฎร์ธานี โดยได้รับเกียรติจาก นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกาศวาระเพื่อ "จังหวัดสุราษฎร์ธานีใสสะอาด" และมอบประกาศเจตนารมณ์หน่วยงานและพื้นที่อาสาสมัครใสสะอาด

           นายวิชัย ศรีขวัญ กรรมการมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด กล่าวเปิดโครงการและบรรยายพิเศษ เรื่อง "การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเพื่อประเทศไทยใสสะอาด" และเรื่อง "เสริมสร้างจังหวัดสุราษฎร์ธานีใสสะอาด"ก่อนการอภิปราย เรื่อง "จริยธรรมนำไทย สร้างรัฐโปร่งใส ป้องภัยทุจริต" เพื่อร่วม แลกเปลี่ยนมุมมองของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนต่อการขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส รวมทั้งแนวทางการสนับสนุน และประสานความร่วมมือ ให้จังหวัดและประเทศไทยใสสะอาดโดยมีผู้ร่วมอภิปราย ดังนี้

                 + สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

                + กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช
                + สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดระนอง
                + ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช
                + หอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี
                + ผู้แทนสำนักงาน ก.พ.

           ผู้เข้าร่วมการสัมมนากว่า ๒๕๐ คน ประกอบด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานป้องกันและปราบปราม ตัวแทนประชาชนที่ได้รับการคัดเลือกให้ร่วมกันระดมความคิดเห็นและการนำเสนอ เรื่อง "การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อจังหวัด และประเทศไทยใสสะอาด" เป็นตัวแทนคนดีของพื้นที่ 
           ผวจ. สุราษฎร์ธานี มอบเกียรติบัตรและได้กล่าวข้อเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติ สู่การขับเคลื่อน จ. สุราษฎร์ธานี ใสสะอาด และประเทศไทยใสสะอาด ให้เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง

 

 

 

[21/05/2561]

Date: Monday, 21 May, 2018