มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ร่วมกับ สำนักงาน ก.พ. โดยศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม กระทรวงมหาดไทย และ จ. สุราษฎร์ธานี จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อจังหวัดและประเทศไทยใสสะอาด เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมือง จ. สุราษฎร์ธานี โดยได้รับเกียรติจาก นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกาศวาระเพื่อจังหวัดสุราษฎร์ธานีใสสะอาดและมอบประกาศเจตนารมณ์หน่วยงานและพื้นที่อาสาสมัครใสสะอาด

 

 

          นายวิชัย ศรีขวัญ กรรมการมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด กล่าวเปิดโครงการและบรรยายพิเศษ เรื่อง การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเพื่อประเทศไทยใสสะอาด และเรื่อง เสริมสร้างจังหวัดสุราษฎร์ธานีใสสะอาดก่อนการอภิปราย เรื่อง จริยธรรมนำไทย สร้างรัฐโปร่งใส ป้องภัยทุจริต เพื่อร่วม แลกเปลี่ยนมุมมองของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนต่อการขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส รวมทั้งแนวทางการสนับสนุน และประสานความร่วมมือ ให้จังหวัดและประเทศไทยใสสะอาดโดยมีผู้ร่วมอภิปราย ดังนี้

         - สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
         - กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช
         - สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดระนอง
         - ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช
         - หอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี
         - ผู้แทนสำนักงาน ก.พr.

           ผู้เข้าร่วมการสัมมนากว่า ๒๕๐ คน ประกอบด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานป้องกันและปราบปราม ตัวแทนประชาชนที่ได้รับการคัดเลือกให้ร่วมกันระดมความคิดเห็นและการนำเสนอ เรื่อง การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อจังหวัด และประเทศไทยใสสะอาด เป็นตัวแทนคนดีของพื้นที่ ผวจ. สุราษฎร์ธานี มอบเกียรติบัตรและได้กล่าวข้อเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติ สู่การขับเคลื่อน จ. สุราษฎร์ธานี ใสสะอาด และประเทศไทยใสสะอาด ให้เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง

 

 

Date: Monday, 21 May, 2018