มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมจัดดำเนินการโครงการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนานักเรียน/นักศึกษา และครู/บุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาในสังกัดของ สอศ. ให้เกิดการตระหนักรู้ในบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ “พ่อของแผ่นดิน”ที่มีคุโณปการสูงต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพสกนิกรชาวไทย โดยในปีงบประมาณ 2564 ได้จัดโครงการฯ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ zoom ระหว่างเดือนสิงหาคม - เดือนกันยายน จำนวน 6 แห่ง  
     - วิทยาลัยเกษตรและเทคโนลยีอุบลราชธานี วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564
     - วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร วันที่ 23-24 สิงหาคม 2564
     - วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา วันที่ 26-27 สิงหาคม 2564
     - วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี วันที่ 1-2 กันยายน 2564
     - วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร วันที่ 4-5 กันยายน 2564
     - วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร วันที่ 9-10 กันยายน 2564
 
          ทางโครงการฯ ได้รับเกียรติจากหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา ให้ความอนุเคราะห์เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ "สถาบันพระมหากษัตริย์ พ่อของแผ่นดิน" เป็นหนึ่งในวิชาหลักของโครงการฯ นี้ด้วย
 
 

 

 

Date: Tuesday, 17 August, 2021