เปิด 10 เหตุผล ทำไมกฎหมายคุ้มครองผู้ชี้เบาะแสทุจริตฯ ส่อแววล้มเหลว

1. เครือข่ายทุจริตทุจริตที่ได้รับการคุ้มครองโดยคำร้องขออนุญาตจากรัฐธรรมนูญ
2. ให้หมายความรวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางกฎหมาย
3. ให้ความคุ้มครองผู้ค้าเบรคระบุเฉพาะบุคคลสัญชาติไทย
4. บังคับผู้ชี้ขาดเบาะแส ต้องใช้ชื่อที่พร้อมกับชื่อผู้กำกับจะต้องสร้างช่องทางด้วยตัวเองหรือไม่
5. การออกประกาศห้ามไม่ให้ผู้อื่น
แจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ
7. อคติต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนวางบทลงโทษบิดเบือน
8. การแจ้งเบาะแสต้องยื่นที่ศูนย์ประสานความร่วมมือของ ป.ป.ท.

9. ข้อบังคับของรัฐโดยมี ป.ป.ท. เป็นขนาดใหญ่
10. เปิดช่องทางทุจริตเสียเองตั้งกองทุนจ่ายเงินเตรียมจัดสัมมนาสัมมนา

 

(บทความโดยนายยิ่งชีพ   อัชณานนท์) 

 

Date: Tuesday, 15 August, 2017