1. เครือข่ายต้านทุจริตที่อยากได้รับการคุ้มครองต้องขอ คำรับรองจากรัฐก่อน 2. สิทธิรวมตัวของเครือข่ายประชาชน ไม่มีผลในทางกฎหมาย 3. คุ้มครองผู้ชี้เบาะแสเฉพาะคนสัญชาติไทยเท่านั้น 4. บังคับผู้ชี้เบาะแสต้องเปิดเผยชื่อ ที่อยู่ พร้อมเซ็นต์ชื่อ แทรที่จะสร้างช่องทางปกปิดตัวตน 5. มาตราการคุ้มครอง ไม่มีอะไรใหม่และส่อทำไม่ได้จริง 6. มุ่งข่มขู่เอาผิดผู้แจ้งเบาะแส หากแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ 7. อคติต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน วางบทลงโทษบิดเบือน 8. การแจ้งเบาะแส ต้องยื่นที่ศูนย์ประสานความร่วมมือ ของ ป.ป.ท. เท่านั้น 9. องค์ประกอบกรรมการเป็นภาครัฐ โดยมี ป.ป.ท. เป็นใหญ่ 10. เปิดช่องทางการทุจริตเสียเอง ตั้งกองทุนจ่ายเงิน เตรียมจัดอบรมสัมมนา (บทความโดย นายยิ่งชีพ อัชณานนท์ ) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ facebook มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด 

Date: Tuesday, 15 August, 2017