รพ.วัฒนานคร ได้รับรางวัลองค์กรดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม เขต 3 ปี 2552 รพ.วัฒนานคร ดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

  1. สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามให้เป็นวิถีชีวิต
  2. ส่งเสริมต้นภาพทางวัฒนธรรมและกระบวนการเรียนรู้ค่านิยมของบุคลากร
  3. สร้างวัฒนธรรมองค์กรขนบธรรมเนียม ประเพณีที่ดีงามให้สังคมสาธารณสุข
  4. สร้างสังคม คุณธรรม และระบบธรรมาภิบาลในองค์กร
  5. พัฒนาการการมีส่วนร่วมและสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายและทุกภาคส่วนของสังคม

และส่งผลงานเด่น โครงการ "สุขภาพดี ชีวีพอเพียง" โดยน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาผสมผสานกับหลักการ 3 อ. ของกระทรวงสาธารณสุข จนกลายเป็น 4 อ. ประกอบด้วย 1.อาหาร 2.ออกกำลังกาย 3.อารมณ์ 4.ออม

Date: Friday, 6 November, 2009