สำนักงาน ก.พ. และมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด เตรียมจัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อจังหวัดใสสะอาด ประกาศวาระ “จังหวัดลำปางใสสะอาด” เพื่อรวมพลังสร้างความเข้มแข็งด้านคุณธรรม จริยธรรมในทุกภาคส่วนของจังหวัดลำปาง โดย ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาดเป็นประธานการสัมมนาเปิดโครงการ ในวันพุธที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๘.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องเวียงแก้ว โรงแรมลำปางเวียงทอง อ. เมือง จ. ลำปาง

การจัดโครงการดังกล่าว เป็นความร่วมมือเพื่อส่งเสริมองค์กรจริยธรรมต้นแบบจังหวัดใสสะอาด ๒ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านบุคคล อาทิ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประพฤติตนในกรอบกฎหมาย วินัยและจริยธรรม และ ๒) ด้านภูมิทัศน์ การสร้างพื้นที่และภูมิทัศน์ที่สงบ ปราศจากแหล่งอบายมุขและสิ่งผิดกฎหมาย มุ่งให้ทุกภาคส่วนเกิดความตระหนักในการรวมพลังทำความดี และเป็นพลังต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ รวมทั้งเป็นการประสานเครือข่ายสร้างจังหวัดใสสะอาด อาทิ ผู้ตรวจการแผ่นดิน สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ปปช. ปปท. กกต. สภาหอการค้าไทย หอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด และ คณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัด สำหรับการสัมมนาเปิดโครงการจะมีประชาชน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนคนดีระดับจังหวัดและอำเภอ เยาวชน ครู ผู้ปกครอง ร่วมกันแสดงเจตนาสืบสานความดีและขยายเครือข่ายคนดี เพื่อสร้างจังหวัดลำปางใสสะอาดด้วย

จากภาพนายวิชัย ศรีขวัญ กรรมการมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด พร้อมคณะทำงานสำนักงาน ก.พ. ประชุมหารือร่วมกับนายบุญเชิด คิดเห็น ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เพื่อประสานความร่วมมือในการดำเนินการ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕

Date: Tuesday, 20 March, 2012