ดร. สุเมธ  ตันติเวชกุล ประธานกรรมการมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาดเป็นประธานและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “เสริมสร้างอย่างไร เพื่อลพบุรีใสสะอาด”  ในการสัมมนาเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเพื่อจังหวัดลพบุรีใสสะอาด จัดโดย สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับจังหวัดลพบุรี และมูลนิธิประเทศไทยสะอาด เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ โดยกล่าวถึงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมว่า การเป็นคนดี จะต้องมีลักษณะแบบผู้นำ ซึ่งการเป็นผู้นำที่ดีควรมีคุณสมบัติที่เปรียบได้กับสัตว์ ๓ ชนิด คือ “พญาอินทรีย์” ซึ่งเป็นสัตว์ที่มีสายตากว้างไกล บินสูง เปรียบได้กับผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ “เสือ” เป็นสัตว์ตัวใหญ่ มีพละกำลังและอิทธิฤทธิ์มาก แต่จะไม่แสดงออกมา จะแสดงออกมาก็ต่อเมื่อล่าเหยื่อ เปรียบได้กับผู้นำที่ต้องรู้จักการใช้อำนาจให้ถูกจังหวะและต้องมีความเด็ดขาด และ “กวาง” เป็นสัตว์ที่มีสายตาจ้องมองระวังศัตรู ทั้งที่รู้ว่าอยู่ใกล้ตลอดเวลา เช่นขณะเวลาที่เล็มหญ้าอยู่ใกล้สิงโต เปรียบเสมือนผู้นำที่ไม่ซุกกายอยู่ในห้อง แต่กล้าออกมารับรู้ และเผชิญกับปัญหา พร้อมที่จะแก้ปัญหาตลอดเวลา ทั้งนี้ ขอให้คนที่ทำความดี ขอให้เชื่อมั่นในสิ่งที่ทำว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้อง เพราะการทำความดี คือการทำหน้าที่ให้สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม และมีเครือข่าดร. สุเมธ ตันติเวชกุล ยเช่นเดียวกับที่จัดสัมมนาในวันนี้

นอกจากนี้ พระเทพปริยัติวิมล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ผู้แทนด้านเครือข่าย ๘๔ องค์กร ให้แนวทางการทำความดี โดยเริ่มต้นที่ตัวเองแล้วขยายออกไปสู่คนอื่นๆ เช่นเดียวกับข้าวเกิดจากเมล็ดข้าวเพียงเมล็ดเดียว ออกรวงเป็นข้าวเต็มรวง หรืออาจเปรียบเสมือนน็อตตัวเดียวบนเครื่องบิน ทำให้เครื่องบินบินอยู่ได้ หรือทำให้เครื่องบินตกได้เช่นกัน ดังนั้นจึงขอให้ทุกคนเป็นต้นแบบคนดี เพราะทุกคนมีความสำคัญ สามารถเป็นเมล็ดพันธ์แห่งความดี โดยมีแนวทางธรรมะนำไปสู่การเป็นคนดี คือ สัปปุริสธรรม ๗ ประการ ได้แก่ การเป็นผู้ที่รู้จักเหตุ รู้จักผล รู้จักตน รู้จักประมาณ รู้จักกาล รู้จักชุมชน และรู้จักบุคคล ส่วนผลการสัมมนาโปรดติดตามได้ทางเว็บไซด์ ต่อไป

Date: Monday, 20 February, 2012