การสัมมนาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อจังหวัดใสสะอาด โดยมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ร่วกับ สำนักงาน ก.พ.เพื่อส่งเสริมองค์กรจริยธรรมต้นแบบจังหวัดใสสะอาด สร้างความเข้มแข็งด้านคุณธรรม จริยธรรม ๘ จังหวัดภาคเหนือ โดยนายบุญเชิด  คิดเห็น ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางต้อนรับ และนายวิชัย ศรีขวัญ กรรมการมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาดเป็นประธาน ร่วมด้วยผู้แทน อกพ. จริยธรรมฯ นายจิระพงษ์ สิวายะวิโรจน์ นายสุวรรณ  ชนะสงคราม ที่ปรึกษากฎหมาย สกพ. รวมทั้งกรรมการและที่ปรึกษามูลนิธิฯ ร่วมงานหลายท่าน และผู้แทนคนดีจากทุกภาคส่วนกว่า ๔๐๐ คน เมื่อวันพุธที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๕ ณ ห้องเวียงแก้ว โรงแรมลำปางเวียงทอง อ. เมือง จ. ลำปางอาทิ นางเบญจวรรณ  สร่างนิทร น.พ.จักรธรรม ธรรมศักดิ์ นางชมนาด  พงษ์พนรัตน์ รวมทั้งคณะกรรมการจริยธรรมและหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจังหวัดต่างๆ

ในการสัมมนายังมีการปาฐกถาธรรม เรื่อง “หลักธรรมของคนดี” โดย พระเทพปริยัติวิมล ประธานกรรมการบริหารเครือข่ายภาคราชการและภาคประชาสังคม ๘๔ องค์กร และอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยกล่าวถึงความไม่ประมาทในการทำความดีตามหลักธรรมของพุทธศาสนา หรือสัปปุริสธรรม ๗ ประการ และการอภิปรายเป็นคณะเรื่อง “แนวทางการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ ความโปร่งใสในสังคมไทย”โดยนางผาณิต  นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายพิศิษฐ์  ลีลาวชิโรภาส รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน รักษาราชการแทนผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน นายสมชาติ  เจศรีชัย รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายภาส  ภาสสัทธา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. และนายวิชัย  อัศรัสกร กรรมการเลขาธิการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ดำเนินการโดย นางสาวรังสิมา จารุภา ที่ปรึกษาระบบราชการ สำนักงาน ก.พ.รายละเอียดจะนำเผยแพร่ในเว็บไซด์มูลนิธิฯ ต่อไป สำหรับผู้เข้าร่วมงานกว่า ๔๐๐ คนในครั้งนี้ ได้รับการคัดเลือกจากหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นตัวแทนคนดีเพื่อร่วมลงนามในคำมั่นสัญญาสร้างจังหวัดใสสะอาด และระดมความเห็นในการสร้างจังหวัดใสสะอาด ส่วนใหญ่มีความเห็นตรงกันว่า ควรเน้นความร่วมมือของทุกฝ่ายในจังหวัดร่วมกันสอดส่องดูแลป้องกันปัญหาทุจริต ใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ยุติธรรม มีผู้นำเป็นแบบอย่าง หรืออาจตั้งเครือข่ายเฝ้าระวัง แจ้งเบาะแส และใช้วิธีการยกย่องให้รางวัลคนดี เป็นต้น

Date: Friday, 11 April, 2014