มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ได้ร่วมกิจกรรม งาน "เทิด ด้วย ทำ" ปี ๒๕๖๐ : เชื่อมคลอง คล้องใจ จากมหาสวัสดิ์สู่ลัดมะยม ของมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีท่าน ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เป็นประธาน ณ ชุมชนบ้านศาดิน จ.นครปฐม - ชุมชนตลาดน้ำคลองลัดมะยม กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ซึ่งในงานมีกิจกรรมหลักคือ การเก็บขยะและวัชพืชในคลองและที่อยู่ริมคลอง โดยจิตอาสาที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วยDate: Friday, 10 February, 2017