๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักดิ์ ประธานกรรมการ มูลนนิธิประเทศไทยใสสะอาด ได้เข้าร่วมงานเปิดตัวโครงการประกวดแต่งเพลง ช่อสะอาดต้านทุจริต ของมูลนิธิต่อต้านการทุจริต เพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้ประชาชนหันมาตระหนักถึงภัยของการทุจริตคอร์รัปชัน ที่ส่งผลกระทบต่อสังคมไทย และเพื่อนำเสนอ เผยแพร่ผลสังคมออนไลน์ เพื่อสร้างสังคมไทยให้ใสสะอาด ปราศจากการทุจริต โดยการประกวดแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ ประเภทนักเรียน นิสิตนักศึกษา และประเภทบุคคลทั่วไป ได้ทั้งเดี่ยวหรือทีม เปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้ - ๓๑ Date: Wednesday, 17 May, 2017