มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตในองค์กร ภายใต้แนวความคิด "สช. ร่วมขับเคลื่อนองค์กรธรรมาภิบาลตามรอยพ่อ" เพื่อสร้างจิตสำนึกความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ โดยประธานมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ได้รับเกียติจากทาง สช. เชิญเป็นวิทยากรร่วมเสวนาในหัวข้อ "เราจะร่วมสร้างองค์กรธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐได้อย่างไร" และได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตในองค์กร นำโดยนายเพทย์พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษา ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สช. และกับผู้แทนอีกหลายองค์กร ณ ห้องประชุมสานใจ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ Date: Friday, 10 February, 2017