คณะกรรมการมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ประจำปี ๒๕๕๔
ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานกิตติมศักดิ์

๑. ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล  
๒. คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์
๓. นายปรีชา วัชราภัย
๔. นางชมนาด พงศ์พนรัตน์
๕. นางเบญจวรรณ สร่างนิทร 
๖. นางนงลักษณ์ หอตระกูล
๗. นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร
๘. นายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักดิ์
๙. นายพุธทรัพย์ มณีศรี
๑๐. นายดนัย จันทร์เจ้าฉาย 
๑๑. นางสาววนิดา นวลบุญเรือง
๑๒. นายวิชัย ศรีขวัญ
๑๓. นายสีมา สีมานันท์ 
๑๔. ดร.อรพินท์ สพโชคชัย
๑๕. นายนนทิกร กาญจนะจิตรา
๑๖. นางสาวรังสิมา จารุภา
๑๗. นายเกริกเกียรติ์ เอกพจน์
๑๘. นางสาวพรพิมล วรดิลก
ประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ
ที่ปรึกษามูลนิธิ
ที่ปรึกษามูลนิธิ
ที่ปรึกษามูลนิธิ
ที่ปรึกษามูลนิธิ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขาธิการ
กรรมการและเหรัญญิก
กรรมการและรองเหรัญญิก
กรรมการและรองเลขาธิการ

 

คณะกรรมการมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ประจำปี ๒๕๕๓
ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานกิตติมศักดิ์

๑. ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล  
๒. คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์
๓. นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร
๔. นายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักดิ์
๕. นายพุธทรัพย์ มณีศรี 
๖. นายดนัย  จันทร์เจ้าฉาย
๗. นายสีมา  สีมานันท์
๘. นายวิชัย  ศรีขวัญ
๙. นางสาววนิดา นวลบุญเรือง  
๑๐. ดร.อรพินท์ สพโชคชัย  
๑๑. นายนนทิกร  กาญจนะจิตรา 
๑๒. น.ส.รังสิมา  จารุภา
๑๓. นางสาวพรพิมล วรดิลก 
๑๔. นายปิยวัฒน์  ศิวรักษ์
๑๕. นายเกริกเกียรติ์ เอกพจน์

ประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขาธิการ 
กรรมการและเหรัญญิก
กรรมการและรองเลขาธิการ
กรรมการและรองเลขาธิการ
กรรมการและรองเหรัญญิก

 

คณะกรรมการมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ประจำปี ๒๕๕๒
ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานกิตติมศักดิ์

๑. ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล  
๒. คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์
๓. นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร
๔. นายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักดิ์
๕. นายพุธทรัพย์ มณีศรี 
๖. นายดนัย  จันทร์เจ้าฉาย
๗. นายสีมา  สีมานันท์
๘. นายวิชัย  ศรีขวัญ
๙. นางสาววนิดา นวลบุญเรือง  
๑๐. ดร.อรพินท์ สพโชคชัย  
๑๑. นายปรีชา วัชราภัย 
๑๒. นางชมนาด  พงศ์พนรัตน์
๑๓. นางสาวพรพิมล วรดิลก  
๑๔. นางนงลักษณ์  หอตระกูล
๑๕. นายเกริกเกียรติ์ เอกพจน์

ประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขาธิการ 
กรรมการและเหรัญญิก
กรรมการและรองเลขาธิการ
กรรมการและรองเลขาธิการ
กรรมการและรองเหรัญญิก

 

คณะกรรมการมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ประจำปี ๒๕๔๙  
ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานกิตติมศักดิ์

๑. ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล  
๒. คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์
๓. นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร
๔. นายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักดิ์
๕. นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป  
๖. นายพุธทรัพย์ มณีศรี 
๗. นางสาววนิดา นวลบุญเรือง  
๘. นายวิสิฐ ตันติสุนทร 
๙. ศ.ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ 
๑๐. นายสีมา สีมานันท์  
๑๑. ดร.อรพินท์ สพโชคชัย 
๑๒. นายปรีชา วัชราภัย 
๑๓. นางศรีพนม บุนนาค 
๑๔. นายเกริกเกียรติ์ เอกพจน์ 
๑๕. นางสาวพรพิมล วรดิลก 
๑๖. ดร. สุทิน ลี้ปิยะชาติ 
ประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขาธิการ 
กรรมการและเหรัญญิก 
กรรมการและรองเหรัญญิก 
กรรมการและรองเลขาธิการ 
กรรมการและรองเลขาธิการ 

 

คณะกรรมการมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ประจำปี ๒๕๔๗ - ๒๕๔๘  
ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์  ประธานกิตติมศักดิ์

๑. ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล 
๒. คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ 
๓. นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร
๔. นายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักดิ์
๕. นายปรีชา วัชราภัย
๖. นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป
๗. นายพุธทรัพย์ มณีศรี 
๘. นายวิสิฐ ตันติสุนทร
๙. ศ.ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ
๑๐. ดร.อรพินท์ สพโชคชัย
๑๑. นางศรีพนม บุนนาค
๑๒. นายเกริกเกียรติ์ เอกพจน์
๑๓. นายสีมา สีมานันท์ 
๑๔. นางสาวพรพิมล วรดิลก
๑๕. ดร. สุทิน ลี้ปิยะชาติ
ประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเหรัญญิก
กรรมการและรองเหรัญญิก
กรรมการและเลขาธิการ 
กรรมการและรองเลขาธิการ 
กรรมการและรองเลขาธิการ 

 

คณะกรรมการมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ประจำปี ๒๕๔๖ - ๒๕๔๗ 
ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ คประธานกิตติมศักดิ์

๑. ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล
๒. คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์
๓. นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร
๔. นายกิตติ ชัมพุนท์พงศ์
๕. ดร.บุญปลูก ชายเกตุ
๖. นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป
๗. นายพุธทรัพย์ มณีศรี 
๘. นายวิสิฐ ตันติสุนทร
๙. รศ.ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ
๑๐. ดร.อรพินท์ สพโชคชัย
๑๑. นายสีมา สีมานันท์
๑๒. นางวรรณพร สุทธปรีดา
๑๓. ดร. สุทิน ลี้ปิยะชาติ
๑๔. นายเกริกเกียรติ์ เอกพจน์
ประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ
กรรมการและเหรัญญิก 
กรรมการและรองเหรัญญิก 
กรรมการและเลขาธิการ 
กรรมการและรองเลขาธิการ

 

คณะกรรมการมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ประจำปี ๒๕๔๔ - ๒๕๔๕  
ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานกิตติมศักดิ์

๑. ท่านผู้หญิงนิรมล สุริยสัตย์ 
๒. คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์
๓. นายกิตติ ชัมพุนท์พงศ์
๔. รศ.ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ
๕. ดร.อรพินท์ สพโชคชัย
๖. นายสีมา สีมานันท์
๗. นายพุธทรัพย์ มณีศรี 
ประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเหรัญญิก 
กรรมการและเลขาธิการ