ผู้วิจัย: N/Aปีที่ทำวิจัย: 1999

การสร้างระบบความพร้อมรับผิดในระบบราชการ (Accountability System in Thai Public Service) : บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary)

เอกสารแนบ: PDF icon การสร้างระบบความพร้อมรับผิดในระบบราชการ (Accountability System in Thai Public Service) : บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summar