ผู้วิจัย: นางสาวอธินาถ ขุนสิทธิ์ปีที่ทำวิจัย: 2007

การศึกษาอิทธิพลของวัฒนธรรมระบบอุปถัมภ์ที่มีต่อวัฒนธรรมองค์การด้านการสรรหาและแต่งตั้งบุคคล : กรณีศึกษาหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

เอกสารแนบ: PDF icon การศึกษาอิทธิพลของวัฒนธรรมระบบอุปถัมภ์ที่มีต่อวัฒนธรรมองค์การด้านการสรรหาและแต่งตั้งบุคคล : กรณีศึกษาหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ