มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ร่วมกับมูลนิธิต่อต้านการทุจริต และสำนักงานสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

        จัดการประชุมระดมปัญญาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย มาตรา 63 ฉบับที่ 20 พุทธศักราช 2560 เพื่อเสนอต่อรัฐบาล เน้นความสำคัญของกรรมการจริยธรรมประจำสว่นราชการและจังหวัด และเชิญเข้าร่วมประชุมเป็นสมาชิก อาสาเฝ้าไทยใสสะอาด เพื่อผนึกกำลังแจ้งเบาะแสการทุจริตในภาครัฐและเอกชน ระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมอาคารพิพิธพัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนพิษณุโลก กรุงเทพมหานคร

Date: Wednesday, 28 June, 2017