คณะกรรมการมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ประจำปี พ.ศ. 2557

ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์

ประธานกิติมศักดิ์มูลนิธิ

ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล

ประธานกิติมศักดิ์มูลนิธิ

คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์

ที่ปรึกษากรรมการ

นายวิสูตร ประสิทธิ์ศิริวงศ์

ที่ปรึกษากรรมการ

นายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักดิ์

ประธานกรรมการ

นายสีมา สีมานันท์

รองประธานกรรมการ

ดร.จุรี วิจิตรวาทการ

กรรมการ

นายดนัย จันทร์เจ้าฉาย

กรรมการ

รศ.ดร.ต่อตระกูล ยมนาค

กรรมการ

นางสาวพรพิมล วรดิลก

กรรมการ

นายพุธทรัพย์ มณีศรี

กรรมการ

นายภาส ภาสสัทธา

กรรมการ

นายมานิจ สุขสมจิตร

กรรมการ

นางสาวรสนา โตสิตระกูล

กรรมการ

นายวิชัย ศรีขวัญ

กรรมการ

นายปรีชา วัชราภัย

กรรมการ

นายเกริกเกียรติ์ เอกพจน์

กรรมการและเหรัญญิก

นางชุติมา หาญเผชิญ

กรรมการและเลขาธิการ

นางจิตรา ปานอ่อน

กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ