มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ซึ่งเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนและเร่งเร้าให้ประเทศไทยใสสะอาด  ปราศจากการทุจริต คอร์รัปชั่นและต่อต้านการทุจริต เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน  ในการร่วมสร้างประเทศไทยใสสะอาด จึงได้กำหนดให้มีการดำเนินงานโครงการ ลูกของแผ่นดิน รวมพลังสร้างสังคมไทยใสสะอาด โดยให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับ คุณธรรม จริยธรรมพื้นฐานในสังคมไทย ได้แก่ การเป็นเยาวชนที่ดี รักษาความเป็นไทย ยึดมั่นและปฏิบัติตนตามหลักศาสนา เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ความซื่อตรง มีวินัย เสียสละเพื่อ

factadmin


Related Posts


เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2558 มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาดและ กรมกิจการสตรี และสถาบันครอบครัว จึงได้จัดทำโครงการ“ลูกสาวของแผ่นดินรวมพลังสร้างสังคมไทยใสสะอาด” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะในการสืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี เพื่ออนุรักษ์ความเป็นไทยและ ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ โดยตามเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ไปเยี่ยมราษฎร ในภูมิภาค และทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านต่างๆ ครอบคลุมงานสำคัญๆ อันเป็นประโยชน์หลักของบ้านเมืองเกือบทุก

Alt

thachakrit

ใสสะอาด ปราศจาก คอร์รัปชั่น ด้วยความตั้งใจแน่วแน่ที่จะปลูกจิตสำนึกให้คนไทย มีจริยธรรม มีคุณธรรม รังเกียจการทุจริต ถือประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว


Related Posts