โครงการ รวมพลังไทยใสสะอาด “ พ่อค้า แม่ค้าไทยใสสะอาด”

factadmin


Related Posts


มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ร่วมด้วย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  เครือข่ายประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ มูลนิธิหัวใจอาสา  ศูนย์คุณธรรมและเครือข่ายองค์กรภาคี  ได้มีความเห็นชอบร่วมกัน ที่ต้องการให้ชาวไทยได้ร่วมกระทำความดีกันอย่างต่อเนื่อง โดยสานต่อโครงการ “ ทำดีเพื่อพ่อ” โดยในปีนี้ เน้นภายใต้หัวข้อ  “ทำดีเพื่อพ่อ ขอคนไทยให้รักกัน” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา และต่อเนื่องไปจนถึงวโรกาสทรงเจริญพระชนมมายุครบ 84 พรรษา

Alt

thachakrit

ใสสะอาด ปราศจาก คอร์รัปชั่น ด้วยความตั้งใจแน่วแน่ที่จะปลูกจิตสำนึกให้คนไทย มีจริยธรรม มีคุณธรรม รังเกียจการทุจริต ถือประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว


Related Posts