จิตสำนึก "การต่อต้านคอร์รัปชัน"

 สุจินตนา ภาวสิทธิ์สังคมไทยทุกวันนี้หากสังเกตกันให้ดี จะพบข่าวคอร์รัปชันหรือการทำงานที่ไม่มีความโปร่งใสของ   ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนตามหน้าหนังสือพิมพ์ รวมไปถึงทางวิทยุ และโทรทัศน์อยู่เสมอ สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่อง  ชี้ให้เราเห็นถึงสภาพความเป็นจริงในสังคมที่กำลังเกิดขึ้น บ่งบอกถึงความเจ็บป่วยของสังคมที่มีคอร์รัปชันเป็นเนื้อร้ายทำลายทุกส่วนของสังคมจากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น...

Read


ไทยใสสะอาดปราศจากคอรัปชั่นและยาเสพติด

ปาฐกถาพิเศษ “ประเทศไทยใสสะอาดปราศจากคอรัปชั่นและยาเสพติด” พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ วันจันทร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๔๔ ณ อาคารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปีมหาดไทย วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครองขอขอบคุณกรมการปกครองที่กรุณาเชิญให้มาแสดงความคิดและความเห็นส่วนตัวกับนักศึกษาของวิทยาลัยฯ นักศึกษาผู้ล้วนน่าจะเป็นความหวังของชาติบ้านเมืองในอนาคต การศึกษาเป็นสิ่งสำคัญของพวกท่านทั้งหลายที่เรียกตัวเองว่า...

Read


เมื่อข้าราชการสร้างประมวลจริยธรรม

คำกล่าวที่ว่า “มองดูละครแล้วย้อนดูตัว” จากภาพยนตร์เรื่อง “ทาร์ซาน” ที่โด่งดังในอดีต เมื่อย้อนมองดูสังคมที่เราอยู่ในปัจจุบันในมุมของการสื่อสารและการบริหารงานบุคคล อาจกล่าวได้ว่า ท่ามกลางบริบทเวลาและสถานที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวตลอดเวลา สิ่งสำคัญที่ยึดโยงขับเคลื่อนความคิด วิถีชีวิต และวัฒนธรรมของมนุษย์ให้มีการถ่ายทอดไปได้ คือ การสื่อสารและการเรียนรู้ ตั้งแต่เรื่องที่ง่ายๆ...

Read


ความโปร่งใสและการป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชันในภาคราชการ

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน จัดการสัมมนาวิชาการประจำปี ๒๕๔๓ เรื่อง "สังคมโปร่งใสไร้ทุจริต" ขึ้น ณ โรงแรม แอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน ชลบุรี ระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙พฤศจิกายน ๒๕๔๓โดยประเด็นหนึ่งที่ได้หยิบยกมาพูดคุยกัน คือ "ความโปร่งใสและการป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชันในภาคราชการ" ทั้งนี้...

Read


ภาครัฐและเอกชนร่วมต้านทุจริต : การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทเพื่อรวมพลังแผ่นดิน

โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ในการสัมมนา “บทบาทภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขการคอร์รัปชัน” วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๗ เวลา ๐๙.๒๐–๑๐.๒๐ น. ณ ห้องประชุมกษัตริย์ศึก ๒ ชั้น ๔ โรงแรม The Twin Tower๑. โครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทเพื่อรวมพลังแผ่นดินด้วยใจไทยใสสะอาด“...ถ้าทุจริตแม้แต่นิดเดียว ก็ขอแช่งให้มีอันเป็นไป พูดอย่างนี้หยาบคาย แต่ว่าขอให้ มีอันเป็นไป แต่ถ้าไม่ทุจริต...

Read


องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย

สุจินตนา ภาวสิทธิ์ องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทยสังคมไทยทุกวันนี้หากสังเกตกันให้ดี จะพบข่าวคอร์รัปชันหรือการทำงานที่ไม่มีความโปร่งใสของ   ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนตามหน้าหนังสือพิมพ์ รวมไปถึงทางวิทยุ และโทรทัศน์อยู่เสมอ สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่อง  ชี้ให้เราเห็นถึงสภาพความเป็นจริงในสังคมที่กำลังเกิดขึ้น...

Read