• June 05, 2015
 • 0

จิตสำนึก "การต่อต้านคอร์รัปชัน"

 สุจินตนา ภาวสิทธิ์สังคมไทยทุกวันนี้หากสังเกตกันให้ดี จะพบข่าวคอร์รัปชันหรือการทำงานที่ไม่มีความโปร่งใสของ   ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนตามหน้าหนังสือพิมพ์ รวมไปถึงทางวิทยุ...
 • May 31, 2015
 • 0

ไทยใสสะอาดปราศจากคอรัปชั่นและยาเสพติด

ปาฐกถาพิเศษ “ประเทศไทยใสสะอาดปราศจากคอรัปชั่นและยาเสพติด” พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ วันจันทร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๔๔ ณ อาคารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปีมหาดไทย วิทยาลัยการปกครอง...
 • October 08, 2014
 • 7

เมื่อข้าราชการสร้างประมวลจริยธรรม

คำกล่าวที่ว่า “มองดูละครแล้วย้อนดูตัว” จากภาพยนตร์เรื่อง “ทาร์ซาน” ที่โด่งดังในอดีต เมื่อย้อนมองดูสังคมที่เราอยู่ในปัจจุบันในมุมของการสื่อสารและการบริหารงานบุคคล อาจกล่าวได้ว่า...
 • October 08, 2014
 • 0

ความโปร่งใสและการป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชันในภาคราชการ

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน จัดการสัมมนาวิชาการประจำปี ๒๕๔๓ เรื่อง "สังคมโปร่งใสไร้ทุจริต"...
 • October 08, 2014
 • 0

ภาครัฐและเอกชนร่วมต้านทุจริต : การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทเพื่อรวมพลังแผ่นดิน

โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ในการสัมมนา “บทบาทภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขการคอร์รัปชัน” วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๗ เวลา ๐๙.๒๐–๑๐.๒๐ น. ณ ห้องประชุมกษัตริย์ศึก ๒ ชั้น ๔...
 • May 31, 2013
 • 0

องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย

สุจินตนา ภาวสิทธิ์ องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทยสังคมไทยทุกวันนี้หากสังเกตกันให้ดี จะพบข่าวคอร์รัปชันหรือการทำงานที่ไม่มีความโปร่งใสของ   ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนตามหน้าหนังสือพิมพ์...
 • June 03, 2010
 • 0

แพทย์ที่ดีไม่ต้องรวยก็มีความสุขได้ นพ.เจริญ เสรีรัตนาคร แพทย์ชนบทดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๒

“ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตน เป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ เป็นกิจที่หนึ่ง ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศ จะตกแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์” “ความสำเร็จของการศึกษาที่แท้จริง...
 • July 14, 2009
 • 0

วสุ โปษยะนันทน์

“งานที่ผมทำมีทั้งซ่อมวัด ซ่อมบ้าน ซ่อมตึกเก่า ซ่อมปราสาทหิน แต่ด้วยความสนใจส่วนตัวก็เลยกลายเป็นว่าพอมีงานด้านปราสาทหินทั้งหมดก็จะโยนมาทางผม งานซ่อมปราสาทหินมันคือคุณค่าทางประวัติศาสตร์...