ภารกิจ

การริเริ่ม “โครงการประเทศไทยใสสะอาด” ให้เป็นโครงการรณรงค์ให้คนไทยทั่วประเทศหันมาให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และร่วมกันรณรงค์ แก้ปัญหาคอร์รัปชัน ถือเป็นภารกิจสำคัญประการหนึ่งในการปฏิรูประบบราชการและ สร้างสรรค์ให้ประเทศไทยใสสะอาด โดยดำเนินภารกิจใน ๓ กรอบหลัก คือ

  1. ภารกิจสร้างอุดมการณ์ร่วมกัน โดยหาแนวร่วมจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และสื่อมวลชน ทั้งในด้านร่วมดำเนินกิจกรรมและร่วมสนับสนุนเงินทุน
  2. ภารกิจในการเผยแพร่ขยายผลโครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
  3. ภารกิจเผยแพร่รณรงค์และเสริมสร้างประเทศไทยใสสะอาด

 

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ

  1. เพื่อปลูกจิตสำนึกให้คนไทยมีจริยธรรม มีคุณธรรม รังเกียจการทุจริต ถือประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ รวมทั้งประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีความใสสะอาด
  2. เพื่อสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในสังคมไทย
  3. ให้ความช่วยเหลือในการให้คำปรึกษา แนะนำ การจัดฝึกอบรม การดูงาน ผลิตเอกสาร เผยแพร่เรื่องเกี่ยวกับปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในสังคมไทย
  4. จัดให้มีการศึกษา วิจัยและสัมมนาเกี่ยวกับปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในสังคมไทย
  5. ร่วมมือกับสถาบันและองค์กรทั้งในและต่างประเทศที่มีวัตถุประสงค์ทำนองเดียวกัน
  6. ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์อื่น รวมทั้งให้ร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นๆ