ภารกิจ

การริเริ่ม “โครงการประเทศไทยใสสะอาด” ให้เป็นโครงการรณรงค์ให้คนไทยทั่วประเทศหันมาให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และร่วมกันรณรงค์ แก้ปัญหาคอร์รัปชัน ถือเป็นภารกิจสำคัญประการหนึ่งในการปฏิรูประบบราชการและ สร้างสรรค์ให้ประเทศไทยใสสะอาด โดยดำเนินภารกิจใน ๓ กรอบหลัก คือ

  1. ภารกิจสร้างอุดมการณ์ร่วมกัน โดยหาแนวร่วมจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และสื่อมวลชน ทั้งในด้านร่วมดำเนินกิจกรรมและร่วมสนับสนุนเงินทุน
  2. ภารกิจในการเผยแพร่ขยายผลโครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
  3. ภารกิจเผยแพร่รณรงค์และเสริมสร้างประเทศไทยใสสะอาด